Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

CÔNG TY VCN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sáng ngày 16/06/2020 vừa qua, tại Tòa nhà VCN Tower, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Khánh Toàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty và các ông bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc cùng các đại biểu ứng với 10.979.492 cổ phần, chiếm 85% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thực hiện theo chương trình Đại hội và sự điều khiển của Đoàn chủ tịch. Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020; Đại hội đã tiến hành thảo luận thông qua 06 nội dung quan trọng đối với Công ty như sau: 
1. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:

- Về thực hiện SXKD năm 2019: 
+ Tổng doanh thu đạt: 1.393 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch, bằng 98% so với năm 2018.
+ Lợi nhuận sau thuế đạt: 251 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch, bằng 91% so với năm 2018. 
+ Nộp ngân sách đạt: 84 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, bằng 53% so với năm 2018.
- Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan, Công ty dự kiến các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD trong năm 2020 như sau:
+ Tổng doanh thu: dự kiến 1.364 tỷ đồng, tương đương 98% năm 2019.
+ Lợi nhuận sau thuế: dự kiến 165 tỷ đồng, bằng 66% năm 2019. 
+ Nộp ngân sách: dự kiến 96 tỷ đồng, tăng trưởng 15%.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 
3. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
5. Phê chuẩn Ông Nguyễn Khánh Toàn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch thảo luận cùng các cổ đông tham dự về các vấn đề trọng tâm của Công ty như: tác động của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; tiến độ triển khai các dự án và thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch theo định hướng sắp tới. Các cổ đông đều bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những khó khăn mà Công ty gặp phải do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan; đồng thời mong muốn HĐQT cùng Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục có những kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn nữa để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Các cổ đông đã tiến hành biểu quyết lấy ý kiến về 06 nội dung được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Với tỷ lệ thống nhất cao, cả 06 nội dung đều được Đại hội thông qua.

Một số hình ảnh của Đại hội:
                                                         Hình 1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội