Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

THÔNG BÁO: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

 THÔNG BÁO

 “V/v: Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty VCN

-      Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư VCN do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2006, được sửa đổi ngày 24/09/2016;

-      Căn cứ Nghị quyết số 1090/NQ-HĐQT ngày 12/12/2017 của Hội đồng quản trị;

        Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư VCN xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:

         1. Thời điểm chốt danh sách: Ngày 12 tháng 12 năm 2017.
         2. Mục đích chốt danh sách:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung sau:

-       Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty.

-       Sửa đổi Điều lệ Công ty.

         3. Thời gian lấy ý kiến:

-       Từ ngày 12 tháng 12 năm 2017

                     -       Đến ngày 18 tháng 12 năm 2017.
         4. Địa điểm nhận phiếu ý kiến:

-       Công ty CP Đầu tư VCN - Tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

-       Điện thoại: 0258. 6254 125

Hồ sơ gửi kèm:
+ Tờ trình của HĐQT
+ Phiếu lấy ý kiếnTrân trọng thông báo!

                                                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                             (chủ tịch đã ký)
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 86
Tổng cộng: 2.041.771
Thiết kế và phát triển: SweetSoft