Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

THÔNG BÁO “V/V: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2019”

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỔ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN

 

    -     Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 
    -    Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư VCN; 
    -    
Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 04/01/2020 về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư VCN.
    
    
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư VCN xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:

    1.    Thời điểm chốt danh sách: ngày 07/01/2020.
    2.    Mục đích chốt danh sách:
 
        2.1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư VCN:

    -    Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/01/2020 đến ngày 14/01/2020;
    
-    Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần phổ thông tương ứng 01 phiếu biểu quyết.
        2.2.    Tạm ứng cổ tức năm 2019:
    
-    Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phần;
    
-    Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức: từ ngày 15/01/2020
    
-    Thủ tục nhận cổ tức:
    
*    Nhận tiền mặt: tại Ban Tài chính, địa chỉ Tòa nhà VCN, đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
    Khi nhận tiền đề nghị mang theo các Giấy tờ sau:
    Bản chính Chứng minh nhân dân; trường hợp nhận thay phải có thêm Giấy ủy quyền hợp pháp, CMND người được uỷ quyền.
    
*    Nhận tiền qua ngân hàng: Công ty sẽ chuyển tiền cho cổ đông theo tài khoản đã đăng ký. Mọi thay đổi về thông tin cổ đông (bao gồm địa chỉ, điện thoại liên lạc, số tài khoản, ngân hàng ...) vui lòng phản hồi về Bộ phận quản lý hồ sơ cổ đông Công ty VCN - Tòa nhà VCN đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 0258.6254.125 (Ban Nhân lực) – email: bnl@vcn.vn trước ngày 10/01/2020.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ2. VCN - Phieu lay y kien co dong bang van ban.pdf
3. VCN - To trinh lay y kien co dong bang van ban.pdf
4. VCN - Du thao Nghi quyet Dai hoi co dong.doc
5. VCN - Giay Uy quyen nhan co tuc.doc
6. VCN - Phieu xac nhan thong tin co dong.doc
   
Trân trọng thông báo!

                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Tin tức sự kiện
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 35
Tổng cộng: 3.219.496
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
 
>