Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

CHÀO GIÁ: TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI VÀ GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI VCN - XÃ VĨNH THÁI, TP. NHA TRANG, T. KHÁNH HÒA

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Dự án Khu đô thị sinh thái VCN – xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi:  Quý Công ty/Đơn vị

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN - Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái VCN, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: “Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường” theo hình thức chào giá cạnh tranh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi công việc

Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Dự án: Khu đô thị sinh thái VCN, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Khối lượng

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện khảo sát, thu thập, phân tích các số liệu cần thiết, đánh giá hiện trạng môi trường, xác định các nguồn ô nhiễm và đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm, đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải, khí thải, phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường,…trên cơ sở các Bản vẽ thiết kế, Hồ sơ pháp lý liên quan của Chủ đầu tư, hiện trạng thực tế tại Dự án. Từ đó lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Nhà nước phù hợp với quy mô, tính chất của dự án;

Khối lượng thực hiện: trọn gói;

Phạm vi báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

Mô tả sơ lược về dự án đầu tư, phương thức kinh doanh, dịch vụ: thông tin chung về dự án, các hạng mục công trình xây dựng, hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;

Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội tại khu vực thực hiện dự án;

Đánh giá tác động đến môi trường của dự án;

Các biện pháp giảm thiểu những tác động có hại, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;

Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường;

Các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường;

Kinh phí các công trình môi trường của dự án;

Tham vấn ý kiến cộng đồng;

Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá.

Hồ sơ sau khi thực hiện phải có phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan thẩm quyền xác nhận;

Chủ đầu tư gửi kèm tiên lượng mời chào giá để Nhà thầu tham khảo. Nhà thầu có thể lập dự toán đề xuất giá thực hiện gói thầu theo phương án khác với tiên lượng của Chủ đầu tư) nhưng cần đảm bảo tính toán các khoản mục chi phí cụ thể, rõ rang, kèm theo các diễn giải, căn cứ để xác định chi phí.

Ngoại trừ các trường hợp được nêu tại mục 5.3 “Điều chỉnh hợp đồng”. Toàn bộ các nội dung công việc còn lại có liên quan thuộc phạm vi gói thầu đều được hiểu là Nhà thầu phải thực hiện (Cho dù Nhà thầu không tính khối lượng trong Hồ sơ chào giá);

Nhà thầu có thể khảo sát mặt bằng hiện trạng tại địa chỉ nêu trên. Liên hệ với đầu mối thông tin của Ban QLDA theo số điện thoại: 0356 868 868.

3. Yêu cầu bắt buộc về năng lực thực tế

Có đầy đủ giấy tờ chứng minh năng lực phù hợp;

Đã từng thực hiện công việc có tính chất, quy mô tương tự và đảm bảo:

Đã hoặc đang thực hiện 02 Hợp đồng có Quy mô giá trị tối thiểu 70% giá trị gói thầu; hoặc

Đã hoặc đang thực hiện 02 Hợp đồng có Tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị gói thầu.

Yêu cầu: Bản công chứng (Hợp đồng hoặc BBNT bàn giao hoặc Hóa đơn GTGT).

4. Yêu cầu của Hồ sơ chào giá

4.1 Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ năng lực: Nộp các hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm của Công ty/Đơn vị (thể hiện được năng lực nhân sự; máy móc, thiết bị; năng lực tài chính;..) và các Hợp đồng có tính chất, quy mô tương tự gói thầu;

Hồ sơ Giá trị đề xuất chào giá theo biểu mẫu của Chủ đầu tư gửi kèm theo thư mời chào giá này, trong đó nêu rõ phạm vi thực hiện các hạng mục;

Hồ sơ Đề xuất chào giá sẽ không có giá trị nếu Nhà thầu không thực hiện chào giá theo các Biểu mẫu của Chủ đầu tư gửi kèm;

Bản mềm hồ sơ: toàn bộ các file mềm liên quan đến các thành phần về Đơn giá, giá trị,… các bảng diễn giải chi tiết khối lượng được Nhà thầu tính toán, yêu cầu nhà thầu gửi về địa chỉ mail duy nhất ngoctuan@vcn.vn;

4.2 Giá chào thầu:

Giá chào thầu là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí sau:

+ Chi phí huy động, tập kết và giải thể vật tư, thiết bị, nhân lực, chi phí điều hành quản lý, chi phí công trường, chi phí các khoản bảo hiểm, chi phí các khoản thuế của Nhà thầu;

+ Các chi phí cần thiết hợp lý khác để thực hiện các toàn bộ các công việc.

5. Một số quy định chung nếu Nhà thầu được lựa chọn ký kết Hợp đồng

5.1 Thời gian thực hiện hợp đồng:

Tiến độ thực hiện: Hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ban hành trong vòng 120 ngày kể từ ngày thực hiện Hợp đồng.

5.2 Hình thức hợp đồng, thanh toán:

Hợp đồng theo đơn giá cố định. Đơn giá trong hợp đồng sẽ không bị điều chỉnh bởi biến động giá cả trên thị trường hoặc thay đổi luật hoặc bất kỳ lý do nào khác.

Giá trị Khối lượng thanh/quyết toán: Là Giá trị khối lượng thực hiện thực tế được các bên nghiệm thu xác nhận nhưng không vượt quá giá trị Hợp đồng, nghĩa là: (i) Nếu khối lượng thực hiện lớn hơn khối lượng hợp đồng thì thanh toán theo khối lượng Hợp đồng và; (ii) Nếu khối lượng thực hiện nhỏ hơn khối lượng hợp đồng thì thanh toán theo khối lượng thực hiện (ngoại trừ các trường hợp ghi trong mục 5.3 dưới đây).

5.3 Điều chỉnh Hợp đồng:

Bổ sung thêm phạm vi công cần thiết khác ngoài công việc phải thực hiện theo phạm vi công việc đã thống nhất trong Hợp đồng

5.4 Bảo đảm thực hiện Hợp đồng:

Không áp dụng

5.5 Tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng và thu hồi tạm ứng:

Tạm ứng: 35-40% giá trị Hợp đồng trước thuế;

Bảo lãnh tạm ứng: Tương đương giá trị tạm ứng (có thể thỏa thuận khi ký Hợp đồng);

Thu hồi tạm ứng: Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách khấu trừ toàn bộ sau khi nhà thầu bàn giao sản phẩm cho Chủ đầu tư (sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thẩm định và phê duyệt) bao gồm:

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (gốc + photo);

+ Bản chính xác nhận đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

6. Tiếp nhận và phản hồi thông tin

Trong trường hợp Nhà thầu cần làm rõ các nội dung của gói thầu thì gửi phản hồi bằng văn bản hoặc qua email ngoctuan@vcn.vn cho Chủ đầu tư trước thời điểm 17h00’ ngày 22/10/2021.

Thời gian nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh: Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất chào giá theo biểu mẫu của hồ sơ chào giá cạnh tranh qua Email: ngoctuan@vcn.vn trước thời điểm 17h00’ ngày 28/10/2021 và nộp trực tiếp Hồ sơ bản cứng (hoặc gửi qua đường Bưu điện) đến địa chỉ: Ban QLDA, Tầng 16 - Tòa nhà VCN Tower, Số 02- Đường Tố Hữu, KĐT VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh trước thời điểm 17h00’ ngày 30/10/2021 (Người liên hệ: Lê Thị Mai Liên - Phòng Quản lý kinh tế, Điện thoại: 0972 207 450). Sau thời điểm trên chúng tôi không nhận báo giá của Nhà thầu theo bất cứ hình thức nào.

Rất mong sự quan tâm, tham gia chào giá của Quý Công ty/Đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đấu thầu - chào giá
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 66
Tổng cộng: 4.128.801
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
 
>